Заповед за одобряване на проект на специализиран подробен устройствен план- план за застрояване на депо за фосфогипс