Закриване и рекултивация на депо за твърди битови отпадъци – гр. Девня

 

Община Девня подписа договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г." с Министерство на околната среда и водите по процедура „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14“ на обща стойност 1 220 484.71 лв. , от тях - 1 037 412.01 лв. европейско финансиране и 183 072.70 лв. национално финансиране.

Дата на стартиране - 15.05.2020 г.

Срок на изпълнение – 16 месеца

 

Основните заложени дейностите и етапи за изпълнението на проекта са:

- Подготовка за изпълнение;

- Техническа рекултивация;

- Организация и управление, мерки за информация и комуникация и подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки.