Заверка на копие на документ от технически архив / Издаване на копия от реперни карнети/

Необходими документи:

  •  заявление по образец /УТ №ІІ-4-4, 4-5, 4-6,4-7-КАО/;
  • документи за собственост или друг документ, удостоверяващ качеството собственик
  • пълномощно /в случай, че заявлението е подадено от пълномощник/
  • квитанция за платена такса на каса в  информационния център на Община Девня или платежен документ /при подаване  като пощенска или куриерска  пратка/

                          Срок за изпълнение – 7 дни

                          Такса –3,00лв. на точка