Заверка на копие на документ от технически архив /Издаване на извадка от отменен кадастрален план в графичен вид/

Необходими документи:

  • заявление по образец /УТ №ІІ-4-2/;
  • документи за собственост или друг документ, удостоверяващ качеството собственик
  • пълномощно / при подаване от пълномощник/
  • удостоверение за актуално състояние за юридически лица
  • квитанция за платена такса

Срок за изпълнение – 7 дни

Такса - за формат А3 и А4 – 10.00 лв., за формат над А3 -50,00 лв