Заверка на копие на документ от технически архив / Издаване на извадка от действащ ПУП/

Необходими документи:

  • заявление по образец /УТ №ІІ-4-8-КАО/;
  • документ за собственост или друг документ, удостоверяващ качеството собственик
  • пълномощно /в случай, че заявлението е подадено от пълномощник/
  • квитанция за платена такса на каса в  информационния център на Община Девня или платежен документ /при подаване  като пощенска или куриерска  пратка/

Срок за изпълнение :

–обикновена услуга-7 дни

–бърза услуга – 3 дни

 

            Такса :

–обикновена услуга- А4-3,00лв., А3-5,00 лв., над А3-50,00лв.

–бърза услуга –  А4-6,00лв., А3-10,00 лв., над А3-100,00лв.