Заверка на копие на документ от технически архив / Издаване на заверени копия от договори и протоколи/

Необходими документи:

  • заявление по образец /УТ  №ІІ-4-9-КАО/;
  • документ за собственост или друг документ, удостоверяващ качеството собственик
  • пълномощно /в случай, че заявлението е подадено от пълномощник/
  • квитанция за платена такса на каса в  информационния център на Община Девня или платежен документ /при подаване  като пощенска или куриерска  пратка/

              Срок за изпълнение – 7 дни

              Такса –5,00лв./бр.