Заверка на копие на документ от технически архив / Издаване копие от отменен кадастрален план в цифров вид за Промишлена зона – юг и с.Кипра

Необходими документи:

  • заявление по образец /УТ №ІІ-4-3/;
  • документи за собственост или друг документ, удостоверяващ качеството собственик
  • пълномощно / при подаване от пълномощник/
  • удостоверение за актуално състояние за юридически лица
  • квитанция за платена такса

                          Срок за изпълнение – 7 дни

                          Такса –10,00 лв.+ 0,30 лв/дка