Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект/Одобряване на изменения в инвестиционен проект с оценка за съответствие като комплексен доклад от фирма-консултант/

Необходими документи:

 • заявление по образец /УТ №ІІІ-6 /
 • документ за собственост /или друг документ, удостоверяващ качеството възложител/
 • пълномощно /в случай, че заявлението е подадено от пълномощник/
 • удостоверение за актуално състояние за юридически лица
 • нотариално заверено съгласие на заинтересуваните лица по чл.149, ал.2 от ЗУТ
 • три копия от инвестиционен проект
 • оценка за съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите, изготвена от фирма-консултант по чл.142, ал.6, т.2 от ЗУТ
 • оценка за съответствието на част „Конструктивна“ по чл.142, ал.10 от ЗУТ
 •  становища от необходимите съгласувателни инстанции / РИОСВ, РС „ПБЗН“, МК, БДЧР и др./
 • предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура;
 • нотарилно заверени декларации от заинтересувани лица /ако има такива/
 •  специални разрешителни /изискуеми по специални закони/
 • квитанция за платена такса

 

Срок за изпълнение – 70 дни

Такса – 50% от таксата по услуга „Одобряване на инвестиционни проекти с

             оценка за съответствие като комплексен доклад от фирма-консултант“ 

             + разликата в РЗП по услуга „ Одобряване на инвестиционни проекти с

            оценка за съответствие като комплексен доклад от фирма-консултант“