Допускане изработване на проект за изменение на подробен устройствен план/ Процедиране и одобряване на проект за изменение на подробни устройствени планове/

Необходими документи

  • заявление по образец /УТ №ІІІ-1/
  • документи за собственост
  • пълномощно /в случай, че заявлението е подадено от пълномощник/
  • удостоверение за актуално състояние на юридическите лица;
  • проект за изменение на подробен устройствен план;
  • данни на заинтересуваните лица по чл.131 от ЗУТ, взети  от кадастралния регистър 
  • писмо/становище/ от РИОСВ-Варна;
  • квитанция за платена такса

 

Срок за изпълнение –  205 дни

                     Такса :

           - за жилищно застрояване -100,00 лв.  за един имот

 

           - за нежилищно  застрояване – 350,00 лв. за един имот

           - парцеларен план/план-схема- 350,00 лв. за един имот