Услуга 2001 Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове

Необходими документи:

 

  • заявление по образец /УТ №ІІІ-1/
  • Документ/и за собственост или друг документ, удостоверяващ качеството собственик/ци
  • Актуална скица/и на поземления/ите имот/и
  • Скица-предложение за изменение на действащ ПУП;
  • Извадка от действащ ПУП;
  • Данни на заинтересуваните лица по чл. 131 от ЗУТ, взети  от кадастралния регистър;
  • Квитанция за платена такса
  • пълномощно /в случай, че заявлението е подадено от пълномощник/

 

Срок за изпълнение –  30 дни

Такса - 50.00 лв.  + 7,00 лв. за втори и всеки следващ имот

 

Заяви услугата онлайн