Допускане изработване на проект за изменение на подробен устройствен план

Необходими документи:

 

  • заявление по образец /УТ №ІІІ-1/
  • документи за собственост
  • пълномощно /в случай, че заявлението е подадено от пълномощник/
  • удостоверение за актуално състояние на юридически лица
  • актуална скица на имота  по кадастрална карта
  • скица с предложение за изменение на действащ подробен устройствен план
  • данни на заинтересуваните лица по чл.131 от ЗУТ, взети  от кадастралния регистър 
  • квитанция за платена такса

 

Срок за изпълнение –  70 дни

Такса - 25.00 лв.  + 5,00 лв. за втори и всеки следващ имот