Услуга 2008 Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани заведения за хранене и развлечения и издаване на удостоверение

Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани заведения за хранене и развлечения и издаване на удостоверение

Нормативно основание по предоставянето на административната услуга:

Закон за туризма - чл. 169, във връзка с; чл. 168, ал. 2

Необходими документи:

  1. Заявление по образец; 
  2. Копие от акта за собственост – при промяна на собствеността; 
  3. Копие от  договор за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта – при промяна на наемателя или на лицето, извършващо дейност в обекта; 
  4. Справка за професионалната и езикова квалификация на персонала в обекта-по образец, както и копия от документи, удостоверяващи професионалната и езикова квалификация на  управителя на обекта.
  5. Изрично пълномощно в оригинал, когато заявление-декларацията се подава от пълномощник.
  6. Предходно удостоверение /оригинал, дубликат или копие / за определена категория на обекта;

 

1. Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани заведения за хранене и развлечения без издаване на удостоверение

Срок за предоставяне:

1 месец

Такса на административната услуга: 

50 лв.

2. Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани заведения за хранене и развлечения и издаване на ново удостоверение

Срок за предоставяне:

1 месец

Такса на административната услуга: 

150 лв.

Заяви услугата онлайн