ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

ОБЩИНА ДЕВНЯ


В А Ж Н О    С Ъ О Б Щ Е Н И Е


Във връзка с предписание на ОДБХ-Варна, уведомяваме жителите на Община Девня, че в периода от 19.02.2019г. до 25.03.2019г. ще бъде извършено преброяване на селскостопанските животни отглеждани в личните стопанства на територията на общината. Предвид кратките срокове за предоставяне на информация, молим за съдействие и безпрепятствено осигуряване на достъп до животновъдните обекти на контролните органи на БАБХ и служителите на общинска администрация Девня.
Съгласно чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, всички собственици на  селскостопански животни са длъжни да се регистрират като собственици или ползватели на животновъден обект. 
За въпроси или предоставяне на информация за налични регистрирани животновъдни обекти, може да се свържете с общинска администрация на телефон: 0519/47076 или на място в кметствата и пълномощничества по квартали.


Разчитаме на добросъвестност и съдействие!                                       

 ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ