Банкови сметки

Уведомяваме Ви, че НОВИТЕ банкови сметки към Първа инвестиционна банка на Община Девня са:

БАНКА:

„Първа инвестиционна банка“ АД – клон Варна

BIC: FINVBGSF

BG81FINV91503117051667 – текуща бюджетна сметка в лева

BG28FINV91508417051723 – сметка за приходи от местни данъци и такси

 Наименование на кодовете за вид плащане по приходната сметка:

441400 – Окончателен годишен (патентен) данък

442100 – Данък върху недвижимите имоти

442200 – Данък върху наследствата

442300 – Данък върху превозните средства

442400 – Такси за битови отпадъци

442500 – Данък при придобиване на имущества по дарения и възмезден начин

442800 – Туристически данък

443400 – Други данъци

443700 – Вноски от приходи на общински предприятия и институции

444000 – Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция

444100 – Приходи от наеми на имущество

444200 – Приходи от наеми на земя

444300 – Приходи от лихви по текущи банкови сметки

444400 – Приходи от лихви по срочни депозити

444800 – Дивидент

444900 – Конфискувани средства и приходи от продажби на конфискувани вещи

445100 – Дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от страната

445200 – Дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от чужбина

445500 – Приходи от продажби на дълготрайни материални активи

445600 – Приходи от продажба на земя

445700 – Приходи от концесии

445800 – Приходи от ликвидиране на общински предприятия

445900 – Приходи от продажба на нематериални активи

446500 – Глоби, санкции и неустойки,нак.лихви, обезщетения и начети

447000 – Други неданъчни приходи

448001 – Такси за технически услуги

448002 – Такси за ползване на детски градини

448003 – Такси за ползване на детски ясли и други по здравеопазването

448004 – Такси за ползване на детски лагери и други по социалния отдих

448005 – Такси за ползване на домашен социален патронаж и други социални услуги

448007 – Такси за административни услуги

448008 – Такси за ползване на пазари, тържища

448009 – Такси за ползване на полудневни детски градини

448010 – Такси за ползване на общежития и други по образованието

448011 – Такси за гробни места

448013 – Такси за притежаване на куче

448090 – Други общински такси