Е-Услуги

"Екология, Чистота, Инспекторат" (ЕЧИ)

Заявление за отсичане на дървета

Разрешение за събирането на лечебни растения

Предоставяне на съд за смет - 240 л.

Заявление за заплащане на такси битови отпадаци според броя на съдовете

"Местни данаци и такси" (МДТ)

Искане за издаване на документи

Искане за издаване на удостоверение въз основа на Регистъра на Населението

"Общинска собственост" (ТСУОБ)

Заявление за промяна на дейност по договор за наем

Заявление за издаване на удостоверение за собственост на земеделска земя от емлячен регистър

Заявление за извършване на търговска дейност

Прекратяване на договор за наем на общински имот

Отдаване под наем на земеделски имот под 10 000 кв. м.

Разрешение за таксиметров превоз на пътници

Справки по актовите книги и издаване на заверени копия

Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги

Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възтановяване на собствеността върху недвижими имоти

Регистриране на куче

"Териториално и селищно устройство" (ТСУОС)

Вписване в информационен масив за търговски дейности в стационарни и преместваеми обекти

Искане за издаване на удостоверение за наличие/липса/ на строителни книжа

Издаване на удостоверение за отстояния на търговски обект от здравни, детски и учебни заведения

Издаване на удостоверение за влязъл в сила ПУП

Заявление за издаване на удостоверение за възстановени настилки

Искане за издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство /удостоверение за премахната сграда/