Телефонен указател

ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ФАМИЛИЯ

ВЪНШЕН

ВЪТРЕШЕН

Кмет

Свилен Шитов

47077

77

Заместник-кмет

Донка Йорданова

47020

20

Секретар

Елка Иванова

47027

27

 

Главен архитект

арх. Симеон Георгиев

47049

49

Финансов контрольор

Руска Василева

47023

23

Служител по сигурността на Информацията

Итко Илиев

47067

67

Секретар на МКБППМН

Жанета Димитрова

47021

21

Главен експерт "Човешки ресурси"

Мария Димчева

47039

39

Технически сътрудник

Миглена Василева

47011

11

ДИРЕКЦИЯ "АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНА, ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА, ИНФОРМАЦИОННО И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ" 

Отдел „Финанси, счетоводство, бюджет и хуманитарни дейности”

Началник отдел

Кънчо Минчев

47040

40

Счетоводители

 

47042

47043

42, 43

Касиер - счетоводител

 

47038

38

Експерт "Култура, образование“

 

47021

21

Специалист интеграция на малцинствата

 

47022

22

Отдел „Административно – информационно и правно обслужване”

Началник отдел

Петър Петров

47066

66

Технически сътрудник ОбС

 

47017

17

Специалист “Деловодство”

 

47055

55

Главен специалист ГРАО

 

47036

36

Специалист ГРАО

 

47037

37

Специалист (кадастър)

 

47028

28

Специалист връзки с обществеността

 

47025

25

Технически сътрудник с. Падина

 

34446

 

Технически сътрудник с. Кипра

 

34448

 
       

ДИРЕКЦИЯ "УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ, ЕКОЛОГИЯ, ЧИСТОТА, ИНСПЕКТОРАТ, ЕВРОПЕЙСКИ И ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ, ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"

Отдел „Местни данъци и такси”

Началник отдел

Кремена Великова

47050

50

Специалисти

 

47051

47053

51, 53

Специалист-касиер местни приходи

 

47052

52

Отдел „Устройство на територията и общинска собственост"

Началник отдел

Инж. Галина Димитрова

47045

45

Главен експерт-архитект

 

47044

44

Главен експерт

 

47047

47

Специалист (геодезист)

 

47047

47

Специалисти „Общинска собственост“

 

47031

47063

47076

31, 63, 76

Отдел „Европейски и оперативни програми, обществени поръчки“

Експерти и специалисти

 

47064

64

Отдел „Екология, чистота, инспекторат“

Началник отдел

инж. Нели Павлова

47060

60

Главен експерт Еколог

 

47061

61

Инспекторат

 

47061

61